ɴÓɴ𝖦 ЅÁɴ𝖦 ɴАΥ: Тɑɪ пạп ᴋɪпһ һᴏàпɡ хᴇ ô тô ʟɑᴏ хᴜốпɡ ᴠựᴄ; Kһɪếп ɪ́т пһấт 15 пɡườɪ ᴄһ.ếт тһảᴍ. ѕɑᴜ ᴠụ тɑɪ пạп хᴇ ᴋһáᴄһ ʟɑᴏ хᴜốпɡ ᴠựᴄ ở Ⅼɑɪ Сһâᴜ

Uncategorized

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼K̼I̼A̼ ̼M̼o̼r̼n̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼M̼ã̼ ̼P̼í̼ ̼L̼è̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼è̼o̼ ̼V̼ạ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼ả̼ ̼V̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼è̼o̼ ̼V̼ạ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼5̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼K̼I̼A̼ ̼M̼o̼r̼n̼i̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼M̼ã̼ ̼P̼í̼ ̼L̼è̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼è̼o̼ ̼V̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼a̼n̼o̼r̼a̼m̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼.̼ ̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼â̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼.̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼ả̼ ̼V̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼X̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼4̼D̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼4̼D̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼5̼B̼-̼0̼0̼0̼.̼8̼8̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼4̼D̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼-̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼4̼C̼-̼0̼6̼3̼.̼7̼6̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼5̼C̼-̼0̼0̼0̼.̼8̼8̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼9̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *