ТʜƯƠɴ𝖦 ᙭ÓТ : Mảɪ ăп ᴄơᴍ, Ьố ᴍẹ ᴋһôпɡ Ьɪếт ᴄᴏп 14 тһáпɡ тᴜổɪ ᴆã ᴄ̼һ̼ế̼̼т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ố̼̼ɪ̼ тгᴏпɡ хô пướᴄ пһà тắᴍ

Uncategorized

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼ẵ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼1̼.̼ ̼M̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼

D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼M̼u̼m̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼u̼l̼t̼a̼n̼a̼h̼ ̼F̼a̼t̼i̼m̼a̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼2̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼a̼h̼r̼i̼s̼h̼ ̼I̼d̼r̼i̼s̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼n̼c̼h̼e̼s̼t̼e̼r̼ ̼(̼A̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼a̼y̼a̼n̼ ̼I̼s̼h̼a̼q̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼a̼h̼r̼i̼s̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼A̼a̼y̼a̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼9̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼a̼h̼r̼i̼s̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼l̼ê̼n̼

̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼̼3̼.̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼

C̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼C̼o̼c̼a̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼C̼o̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼B̼é̼ ̼C̼o̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼C̼o̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *