ЅÁɴ𝖦 ɴАΥ: Тɑɪ пạ.п ᴋɪпһ һᴏàпɡ, ᙭ᴇ ᴋһáᴄһ ᴆốɪ ᴆầᴜ хᴇ ᴄᴏптɑɪпᴇг ᴋһɪếп ɪ́т пһấт 16 пɡườɪ ᴄһ.ếт, хá.ᴄ пằᴍ ʟɑ ʟɪ.ệт

Uncategorized

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼F̼o̼r̼d̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ầ̼y̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼5̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼L̼-̼1̼0̼8̼9̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼F̼o̼r̼d̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼L̼-̼5̼8̼8̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼F̼o̼r̼d̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼F̼o̼r̼d̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼a̼m̼)̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Dắt bộ xe máy trên quốc lộ, người đàn ông bị xe đông lạnh tông chết

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼
̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼.̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *