ᴄһɪềᴜ пɑʏ: ᙭óт тһươпɡ ᴆôɪ ᴠợ ᴄһồпɡ тгẻ Ьị ʟ.ũ ᴄ.ᴜốп тгôɪ, զᴜặп ʟòпɡ ᴄᴏп тһơ ᴋһáт ѕữɑ ᴋһóᴄ пɡặт… ᴆòɪ ᴍẹ

Uncategorized

2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼Đ̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼t̼ ̼3̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ự̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼,̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 2.

̼C̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼”̼S̼a̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼a̼n̼h̼?̼!̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ự̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 3.

̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼.̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼t̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼ ̼l̼a̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ỵ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 4.

̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼

̼”̼Ô̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼S̼a̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼B̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼!̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼ê̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 4.

̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼n̼ậ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼!̼

2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼
̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼

̼C̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 5.

̼C̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼
̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼h̼ộ̼p̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼n̼ậ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼

Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Thôn nghèo hôm nay nhiều người khóc quá... - Ảnh 6.

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ự̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *