ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ: ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́

Uncategorized

ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ: ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́
ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ.

ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ 15,28% ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/3 ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ᴋʜɪ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ. ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ́ɪ ᴄᴏ̛ ᴄᴀ̂́ᴜ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ, ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ 15,28% ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ sᴇ̃ ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ɴʜᴜ̛ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ɢɪᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ, ʙɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʏ̉ ɢɪᴀ́ ᴜsᴅ… ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ.

ʙᴀ̀ ᴠᴜ̃ ᴛʜɪ̣ ʙɪ̀ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ ɴɢᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ (ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴏ́ɪ ɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ 4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ sᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀. ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʙᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉.

ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴʜᴏ̉ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ/ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ, ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴋʜɪ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ. ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ: “ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴜ̉ ᴆɪᴇ̣̂ɴ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉. ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ. ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴɢ ᴘʜɪ́”.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ 15,28% ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ sᴇ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ; ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ʙɪ̣ ʟᴏ̂̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴜʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴅᴀ̂̀ᴜ, ʜᴀʏ ᴍᴜᴀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴄᴀᴏ…

ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴀ̣ɴ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̉ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴋʜᴏ̂ ɴᴀ̆ᴍ 2011 ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̀ᴀ ᴋʜᴏ̂ ʟᴀ̀ 53,7 ᴛʏ̉ ᴋᴡʜ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜᴜ̣ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,78 ᴛʏ̉ ᴋᴡʜ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̣ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6 ᴛᴏ̛́ɪ.

ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛: sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜɪ́ ᴘʜᴜ́ ᴍʏ̃ 3 ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ sᴀ̉ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 680 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴋᴡʜ; ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴏ̂̉ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂̉ ᴍᴀ́ʏ sᴏ̂́ 2 ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴛᴏ̂̉ ᴍᴀ́ʏ sᴏ̂́ 2, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ sᴏ̛ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴋʜᴀɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴀᴏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜᴜ̣ᴛ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *