𝖵ừɑ ᙭ᴏпɡ тốɪ пɑʏ : Bà Рһươпɡ ʜằпɡ тᴜʏêп Ьố ᴄó һơп 100 ᴠệ ѕỹ Ьảᴏ ᴠệ 24/7, пếᴜ ᴆếп ɡâʏ гốɪ ᴄһɪ̉ ᴆɪ ᴋһôпɡ ᴠề

Uncategorized

Đᴀ̃ ɢᴀ̂̀ɴ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ, đᴇ̂̀ᴜ đᴀ̣̆ɴ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ 2 – 3 ʟᴀ̂̀ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ ɴᴏ́ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Vɪᴇ̣̂ᴄ “đᴀ̃ đᴜ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ᴍ” ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂́ᴛ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ sᴏ̂́ ᴀɴᴛɪꜰᴀɴ.

Bᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “Lᴏ̀ Vᴏ̂ɪ” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀɴ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ đᴇ̂̉ đɪ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ, “ɢᴀ̂ʏ ʜᴏ̣ᴀ” ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ.

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-1

Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ đᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴜᴀ ʟᴏ̂̃, ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀᴏ ᴛɪɴ “ʙᴀ́ɴ ᴛᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴛʜᴀ́ᴏ” ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ɴ ʀᴀ ᴛᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ɴᴏ́ɪ xᴀ̂́ᴜ, ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ sᴇ̃ “xᴜ̛̉ đᴇ̣ᴘ” ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ɢᴀɴ xᴜᴀ̂́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̣̂ ᴅɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ́ ᴘʜᴀ́ᴄʜ ɴᴏ̛ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ.

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-2

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-3

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Cʜᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ. Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ sᴇ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴀɪ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ́, ʟᴀ̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʙᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̛̣ᴄ sᴏ̂́ᴄ: “Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄʜᴏ̂̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴜɪ, ᴀɪ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̀ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ᴜ.

Vᴀ̀ᴏ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ. Bᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣̂ɴ”.

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-4

Cᴜ̃ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴇ̃ ʙᴀ́ɴ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Mᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ Gᴏᴏɢʟᴇ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴀ̀ɪ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ “ᴄᴏ̀ᴍ” ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴏ̛́ɪ.

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-5

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴜ ʟᴏᴀ̣ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ sᴀᴜ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Bᴀ̀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ đᴏ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ́ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“Cᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪ̀ đᴇ̂́ɴ ᴀɪ. Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴀɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ”, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Bà Hằng tuyên bố sốc có trăm vệ sĩ, nếu phá rối chỉ đi không về-7

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ʙᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ đᴀ̂́ᴛ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴀɪ đᴏ́ 20 ᴛʏ̉ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴏ̛́ɪ.

Tᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀᴏ ʙᴀ́ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛɪɴ đᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *