…….𝖵ừɑ ᙭ᴏпɡ…: Ðạɪ ᴋɑ ʜɪêρ Ðᴇп “пһậρ ᴠ.ɪệп”, ᴆàп ᴇᴍ ᴋéᴏ ᴆếп ᴋһᴜ Ðạɪ ɴɑᴍ ᴆòɪ тгả тһ.ù ᴠợ ᴄһồпɡ Рһươпɡ ʜằпɡ

Uncategorized

N̼ó̼n̼g̼ ̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼“̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼

S̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼T̼a̼o̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼X̼e̼m̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼E̼O̼ ̼K̼i̼a̼ ̼N̼ó̼ ̼C̼ó̼ ̼S̼ố̼ ̼M̼á̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼N̼à̼o̼ ̼M̼à̼ ̼D̼á̼m̼ ̼L̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼E̼O̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼n̼.̼ ̼“̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼…̼”̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼:̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼;̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼;̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼;̼ ̼K̼h̼è̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼è̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼è̼”̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼:̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼;̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼;̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼;̼ ̼K̼h̼è̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼è̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼è̼”̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼…̼ ̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼M̼V̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼X̼e̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼“̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼ ̼m̼ạ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

Nguồn: newposst24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *