1 gia đình m,ất 3 đứa con

Uncategorized

Cả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼

Người thân khóc ngất bên quan tài 3 đứa con vắn số
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼

Ch̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

Con lạch nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm
̼C̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼C̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼
̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼g̼á̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼

Căn nhà nhỏ chất kín quan tài 3 đứa trẻ xấu số
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼
̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼6̼ ̼g̼á̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ông Hoàng Văn Lý khóc ôm quan tài gọi tên từng người con
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼“̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼m̼â̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼“̼H̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼P̼h̼.̼ ̼ơ̼i̼…̼!̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ạ̼ ̼à̼…̼”̼.̼

Người dân đến viếng và chia buồn cùng gia đình
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼-̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼,̼i̼ ̼t̼h̼,̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼

“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼…̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼̼n̼ ̼k̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼
̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

Anh Ty bên di ảnh vợ và 2 con trai kháu khỉnh đã vĩnh viễn bỏ anh đi
̼A̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼y̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Nước mắt người ở lại
̼B̼à̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼
̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼“̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼hôm đó,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼m̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Bà Thân khóc gào gọi tên con dâu và 2 đứa cháu ngoại tội nghiệp
̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼ù̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼”̼.̼

Chiếc sõng (thuyền) cũ nát bị chìm khiến 3 mẹ con chị Thủy bị đuối nước chết
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼o̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ư̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.