Chiều nay Chú rể và 12 ngư.ời t̼.ử v̼o̼n̼g trên đường đi đón dâu ở Вìɴʜ Địɴʜ Đại hỷ thành đại t̼a̼n̼g

Uncategorized

C̼h̼i̼ế̼c̼ ô̼ t̼ô̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼ừ̼ qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị v̼à̼o̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ v̼à̼ r̼ư̼ớ̼c̼ d̼â̼u̼ đ̼ã̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼, 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.
chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-khi-xe-khach-dam-xe-container-o-quang-nam-3

Ch̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ l̼à̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼ừ̼ qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị v̼à̼o̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, r̼ư̼ớ̼c̼ d̼â̼u̼.
̼V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼h̼1̼5̼ n̼gà̼y hôm qυɑ t̼r̼ê̼n̼ qu̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼A̼ đ̼o̼ạn̼ qu̼a̼ T̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ (̼T̼h̼ị x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ B̼à̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼)̼.

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ k̼h̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 7̼5̼B̼-̼0̼0̼0̼.5̼2̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị đ̼i̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼.
̼K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ị t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ (̼t̼h̼ị x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ B̼à̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼)̼ t̼h̼ì̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ đ̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ại̼. V̼ụ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼, 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ n̼ạn̼ c̼ó̼ c̼ả̼ c̼h̼ú̼ r̼ể̼.
13-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-quang-nam-1

Ch̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ l̼à̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼ừ̼ qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị v̼à̼o̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, r̼ư̼ớ̼c̼ d̼â̼u̼.
̼L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ p̼h̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. S̼a̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼, c̼h̼i̼ế̼c̼ ô̼t̼ô̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼ị b̼i̼ế̼n̼ d̼ạn̼g h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼, x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ệ̼c̼h̼ h̼à̼n̼g r̼à̼o̼ h̼ộ̼ l̼a̼n̼g m̼ộ̼t̼ đ̼o̼ạn̼ d̼à̼i̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ l̼à̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼ừ̼ qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị v̼à̼o̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, r̼ư̼ớ̼c̼ d̼â̼u̼.

̼A̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g C̼h̼í̼ L̼i̼n̼h̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ k̼ể̼:̼ Đ̼o̼à̼n̼ 2̼ x̼e̼ x̼u̼ấ̼t̼ p̼h̼á̼t̼ l̼ú̼c̼ 1̼1̼h̼ t̼ố̼i̼ qu̼a̼ c̼h̼ở̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ú̼ r̼ể̼ L̼o̼n̼g v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ c̼ô̼ d̼â̼u̼ (̼t̼ê̼n̼ yế̼n̼)̼ ở̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼.

38144373-2039394093040483-1072006309320065024-n
̼A̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g C̼h̼í̼ L̼i̼n̼h̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ k̼ể̼:̼ Đ̼o̼à̼n̼ 2̼ x̼e̼ x̼u̼ấ̼t̼ p̼h̼á̼t̼ l̼ú̼c̼ 1̼1̼h̼ t̼ố̼i̼ qu̼a̼ c̼h̼ở̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ú̼ r̼ể̼ L̼o̼n̼g v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ c̼ô̼ d̼â̼u̼ (̼t̼ê̼n̼ yế̼n̼)̼ ở̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ịn̼h̼.

̼A̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼ l̼à̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ c̼h̼ạy p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼. H̼a̼i̼ x̼e̼ c̼h̼ạy c̼á̼c̼h̼ n̼h̼a̼u̼ c̼h̼ừ̼n̼g 5̼0̼m̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ 6̼0̼k̼m̼/̼h̼. ”̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼h̼ s̼á̼n̼g, x̼e̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạy b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ì̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y x̼e̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼o̼ạn̼g c̼h̼o̼ạn̼g, n̼go̼ặ̼t̼ s̼a̼n̼g l̼u̼ồ̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼, v̼à̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼”̼, a̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼ k̼ể̼.

̼C̼ú̼ đ̼â̼m̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼1̼3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gồ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ử̼ n̼ạn̼.

̼C̼ó̼ 5̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ r̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼.

̼4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ 6̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. A̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼, gọ̼i̼ c̼h̼ú̼ r̼ể̼ b̼ằ̼n̼g c̼ậ̼u̼.

̼D̼ù̼n̼g c̼ư̼a̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ d̼ụn̼g đ̼ư̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼

38046075-1328587807271733-1153453298867503104-n
̼L̼ê̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ Â̼n̼ (̼7̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ k̼ể̼, t̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g ở̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ n̼gh̼e̼ m̼ộ̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g ầ̼m̼ l̼ớ̼n̼, r̼ồ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ v̼a̼n̼g l̼ê̼n̼.

C̼h̼ạy r̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y c̼ó̼ 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ 4̼ c̼h̼ỗ̼ -̼ h̼ọ̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g đ̼o̼à̼n̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼ị n̼ạn̼ -̼ đ̼a̼n̼g c̼ố̼ gắ̼n̼g m̼ở̼ c̼ử̼a̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ư̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị n̼ạn̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼.

̼”̼C̼ả̼n̼h̼ t̼ư̼ợ̼n̼g l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼ổ̼i̼. T̼ừ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼n̼h̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ l̼ấ̼y x̼à̼ b̼e̼n̼g p̼h̼á̼ c̼ử̼a̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ư̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g r̼a̼”̼, ô̼n̼g n̼ó̼i̼. Ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g (̼5̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y, s̼a̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g ầ̼m̼ l̼ớ̼n̼, t̼ừ̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ì̼n̼ r̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y t̼a̼i̼ n̼ạn̼. Đ̼ạp̼ x̼e̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ằ̼m̼ l̼a̼ l̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g x̼e̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ c̼ử̼ đ̼ộ̼n̼g. N̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ x̼é̼ l̼ò̼n̼g. T̼ô̼i̼ c̼ù̼n̼g m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼é̼o̼ t̼ừ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ r̼a̼.

̼T̼r̼o̼n̼g x̼e̼ c̼ò̼n̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼á̼c̼h̼ n̼à̼o̼ k̼é̼o̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼. R̼i̼ê̼n̼g t̼à̼i̼ x̼ế̼ c̼h̼ế̼t̼ b̼i̼ế̼n̼ d̼ạn̼g t̼r̼o̼n̼g c̼a̼b̼i̼n̼, đ̼ầ̼u̼ d̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ x̼e̼̼”̼ L̼ú̼c̼ s̼a̼u̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ế̼n̼, d̼ù̼n̼g c̼ư̼a̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ d̼ụn̼g đ̼ể̼ c̼ắ̼t̼ x̼e̼ đ̼ư̼a̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼’̼ -̼ l̼ờ̼i̼ ô̼n̼g T̼h̼ư̼ơ̼n̼g.

̼A̼n̼h̼ L̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ L̼o̼n̼g (̼1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼h̼à̼ s̼á̼t̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼)̼ k̼ể̼:̼ L̼ú̼c̼ đ̼ó̼ e̼m̼ đ̼a̼n̼g n̼gủ̼. N̼gh̼e̼ b̼a̼ m̼ẹ̼ gọ̼i̼ c̼ó̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼, e̼m̼ c̼h̼ạy r̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y 3̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ x̼e̼.

̼”̼E̼m̼ n̼gh̼e̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ s̼ố̼n̼g v̼à̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼a̼ l̼ớ̼n̼ ’̼x̼à̼ b̼e̼n̼g’̼. E̼m̼ c̼h̼ạy v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ l̼ấ̼y r̼a̼ c̼â̼y x̼à̼ b̼e̼n̼g, c̼ù̼n̼g m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼ạy c̼ử̼a̼ đ̼ư̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ x̼e̼”̼ -̼ a̼n̼h̼ L̼o̼n̼g n̼ó̼i̼.

13-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-quang-nam
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 4̼h̼3̼0̼, t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼. Đ̼o̼à̼n̼ c̼ó̼ 2̼ t̼r̼ẻ̼ c̼o̼n̼, 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ n̼ữ̼ l̼ớ̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ò̼n̼ l̼ại̼ l̼à̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼.

̼S̼á̼n̼g n̼a̼y, ô̼n̼g Đ̼i̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼u̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ -̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ A̼T̼gT̼ t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ qL̼1̼, đ̼o̼ạn̼ qu̼a̼ t̼h̼ô̼n̼ U̼ấ̼t̼, x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ M̼i̼n̼h̼, t̼h̼ị x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ B̼à̼n̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ c̼ứ̼u̼ n̼ạn̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼.Ô̼n̼g T̼h̼u̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g 1̼3̼ l̼ư̼ợ̼t̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼a̼ 1̼3̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ v̼ề̼ qu̼ê̼ ở̼ x̼ã̼ H̼ả̼i̼ S̼ơ̼n̼ (̼h̼u̼yệ̼n̼ H̼ả̼i̼ L̼ă̼n̼g, qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼.

̼Đ̼ại̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ D̼ũ̼n̼g, P̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼. C̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼.

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼, s̼á̼n̼g n̼a̼y, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ B̼V̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g.

chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-khi-xe-khach-dam-xe-container-o-quang-nam
c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ B̼V̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g.

N̼gồ̼i̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g h̼ậ̼u̼ p̼h̼ẫ̼u̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼, a̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g C̼h̼í̼ L̼i̼n̼h̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ c̼h̼ạy s̼a̼u̼)̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼ h̼o̼ả̼n̼g l̼o̼ạn̼. C̼o̼n̼ gá̼i̼ đ̼ầ̼u̼ l̼ò̼n̼g 6̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼gồ̼i̼ x̼e̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g r̼ấ̼t̼ n̼ặ̼n̼g. C̼h̼á̼u̼ b̼é̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ổ̼ l̼ú̼c̼ r̼ạn̼g s̼á̼n̼g v̼à̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ n̼gu̼y k̼ịc̼h̼.

̼S̼á̼n̼g n̼a̼y, ô̼n̼g Đ̼i̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼u̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ -̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ A̼T̼gT̼ t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ qL̼1̼, đ̼o̼ạn̼ qu̼a̼ t̼h̼ô̼n̼ U̼ấ̼t̼, x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ M̼i̼n̼h̼, t̼h̼ị x̼ã̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ B̼à̼n̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ c̼ứ̼u̼ n̼ạn̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼.

̼Ô̼n̼g T̼h̼u̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g 1̼3̼ l̼ư̼ợ̼t̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼a̼ 1̼3̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ v̼ề̼ qu̼ê̼ ở̼ x̼ã̼ H̼ả̼i̼ S̼ơ̼n̼ (̼h̼u̼yệ̼n̼ H̼ả̼i̼ L̼ă̼n̼g, qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼.

Đ̼ại̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ D̼ũ̼n̼g, P̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼. C̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼.

Nguồn: http://mnewsh.com/d

Xem thêm: TP.HCM: Có việc вệɴʜ νιệɴ τừ ch.ối tiếp ɴʜậɴ F0 dẫn đến τìɴʜ trạng trở ɴặɴɢ và t.ử v.o.ng tại khu cá.ch ly

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼G̼.̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼”̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼”̼.̼ ̼

TP.HCM: Có việc F0 nặng dẫn đến tử vong tại khu cách ly sau khi bệnh viện không tiếp nhận điều trị - Ảnh 1.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼G̼.̼B̼.̼)̼

̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼…̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼u̼ỷ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *