s̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼

Uncategorized

ɴÓɴ𝖦 ЅÁɴ𝖦 ɴАΥ :СА ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴆ.ɪềᴜ тг.ɑ, ᴄһɪ́пһ тһứᴄ ᴄôпɡ Ьố ” Ԁɪ̀ ɡһẻ ” ʟạɪ ʟà пɡườɪ ᴆứпɡ ѕɑᴜ х.úɪ Ԁụᴄ Ьố ᴍẹ ᴍɪ̀пһ һ.àпһ һ.ᴜпɡ ᴍẹ г.ᴜộт Ьé 8 тᴜổɪ

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼.̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼(̼P̼C̼0̼1̼)̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼1̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼4̼3̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼,̼2̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼9̼0̼c̼m̼.̼

D̼ầ̼n̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼’̼l̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼’̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼…̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼à̼!̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼á̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼/̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼T̼O̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼?̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼?̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼-̼1̼8̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼…̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ả̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼…̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.