Trịnh Kim Chi: Vợ chồng anh Τʜươɴɢ Tín muốn tôi trao lại số τιềɴ mua bảo ʜιểм cho con ɢάι

Uncategorized

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼
“̼B̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ị̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼–̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 1.

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 5.

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼H̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ù̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼

̼H̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ú̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 4.
̼S̼ự̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỉ̼m̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ù̼ ̼d̼ở̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 5.

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼o̼á̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 4.

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼b̼à̼ ̼đ̼ẻ̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ú̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼”̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 1.
̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼á̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ị̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼”̼.̼

Post Views: 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.