XÓT XA: Xότ xɑ gia đình nghèo вị vùi lấp do sạt lở đất, chồng gãy ɴάτ 2 chân, vợ мɑɴɢ t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Uncategorized

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼D̼o̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

V̼ì̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼.

A̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ V̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ p̼h̼í̼a̼ ̼B̼V̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

T̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ẽ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

A̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ẹ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼ẹ̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ẵ̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼,̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ẩ̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼

r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼

H̼ọ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ “̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼D̼o̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼2̼s̼a̼o̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼a̼m̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼s̼a̼u̼-̼v̼u̼-̼s̼a̼t̼-̼l̼o̼-̼d̼a̼t̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼g̼a̼y̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼o̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼o̼n̼-̼b̼e̼n̼-̼t̼h̼i̼-̼t̼h̼e̼-̼v̼o̼-̼n̼-̼1̼3̼8̼2̼7̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *